Sushmajee
Das Kriti | Shiv Puraan
 

Rudra Sanhitaa

Home | Das Kriti | Shiv Puraan | Rudra Sanhitaa

11-Sandhyaa Charit 6)

Previous | Next

   

saMQyaa cairt 6

saja sa^var kr ]maa saiKna saMga. r>aBa AaoYT Ait saundr AMga.
kMz maNaI har kMkNa saaoho. naUpur r%na maoKlaa maaoho.
saundr Aanana ivaSaala nayana. rMijat kpaola maQaur sao bayana.
Aimbaka pUjana ]maa calaI. doK $p maaoho dova sakila.
]maa $p Ait doKo SaMkr.. mana hI maaohto sarhnaa kr.
pUja AiMmbaka ]maa AayaI. kr EaMgaar vaodI ibazlaayaI.
Aaya SamBau vaodI pr ivarajao. ]maa krtI pUjana saba saajao.
ifr ]maa pUjana kro SaMkr. ]Baya pxa p`SaMisat saundr.

knyaadana samaya jaana ihmavaana\ maonaa Aayao.
pUCto SaMkr gaao~ tba naard sad\ samaJaayao.66.

iSava inarakar inaiva-kar data. ivaSva karNa krNa ipta maata.
maayaaQaISa pra%pr p`var. kaOna kho gaao~ ivaiQa hir hr.
dovaao ]maa p`sanna mana SaMkr. Baagyavaana\ payao SaMBau var.
ikyaa knyaadana ihmavaana\. svaIkar kI ]maa iSava mahana\.
krto ya& ]maa SaMkr saMga. krI pirk`maa Aigna Bar rMga.
pUNa- ikyaa ivavaah kaya- saba. krto vaodivaiQa pUNa- Aba.
ba`*maanao ikyaa sampUNa- kaja. baOzo ]ccaasana ]maa SaMBau Aaja.
krta vandna ]maa pirvaar.sava- sanamaanao SaMkr ]dar.

baajanao baajao APsara naacao ]%saah Cayaa.
laaok hue ASaaok ]maa SaMkrka byaah Baayaa.67.

idvya Bavana sajaa saundr. baOzayao AaSautaoYa SaMkr.
ivaivaQa vyaHjana praosao. dova p`mauidt iSava Baraosao.
lagaI jyaaoMvanaar saba sanmaana. baratI Ait p`sanna saujaana.
SaMkr krto namana hir ivaiQa. i~dova saMga kruNaainaiQa.
SaMkr ike Sayana bahUbaasao. dova baratI gae janavaasao.
p`at: SaMkr laaOTo janavaasao. saBaI qao p`sanna sauYamaasao.
Anaok idna rhI barat. krao ivada kh saPt?iYa baat.
idyaa dayaja saBaI Anaupma. krnaa ivada pu~I naa saugama.

)dya Qar QaIr pirvaar ihmavaana\ maonaa ranaI.
krI ivada ]maa iSava saMga baoTI hu[- sayaanaI.68.

Aayao kOlaaSa ]maa SaMkr. zhrayao saBaI dova manahr.
krto namana SaMBau ivaSvanaaqa. inaBaa vyavahar sakla saaqa.
ivaiQa ivaYNau [nd` dova sanamaanao. ivada hue saBaI sauK maanao.
ide BaoMT SaMkr Anauragao. gae dova inaja gaRh sauBaagao.
basato kOlaaSa ]maa SaMkr. krto ivaivaQa ivalaasa saundr.
prma p`oma ]maa SaMBau icarMtna. khto pUva- vaata- rMjana.
ivavaah saundr ]maa saundr. gaato gauNaIjana puNya Bar Bar.
samaya paya janmao kait-koya. Cayaa ]%saah sauK Ap`maoya.

sauKkr duKhr fladayaI ]maa ivavaah p`saMga.
saunao kho saumaro payao ivaSvanaaqa Bai> ABaMga.69.

 

Home | Das Kriti | Shiv Puraan | Rudra Sanhitaa

Previous | Next

Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/06/10
Contact:  daskriti@yahoo.com