Sushmajee
Astrology | Remedy | Miscellaneous

Miscellaneous

Home | Astrology | Remedies

Skin Disease

Back to Mantra

   
Remedy for Skin Disease

It is believed that reciting daily the following stanzas from Saundarya Laharee after taking bath and lighting a ghee lamp in front of Ambaa, will cure many forms of skin disease. Please try--

Shlok 1
Shivah shaktya yukto yadi bhavati shaktah prabhavitam
Na chedevam devo na khalu kusalah spanditumapi;
Atas tvam aradhyam Hari-Hara-Virinchad ibhir api
Pranantum stotum vaa katham akrta-punyah prabhavati

Swa-deh’odbhutabhir ghrnibhir animadyabhir abhito
Nishevye nitye tvamahamiti sada bhavayati yah;
Kim-ascharyam tasya tri-nayana-samrddhi m trinayato
Maha-samvartagnir virchayati nirajana-vidhim. ----------------- Shlok 30

Cautuh-shashtya tantraih sakalam atisamdhaya bhuvanam
Sthitas tat-tat-siddhi- prasava-para- tantraih pasupatih;
Punas tvan-nirbandhad akhila-purusarth’aika ghatana-
Svatantram te tantram khsiti-talam avatitaradidam. -------------- Shlok 31

Sivah saktih kamah kshitir atha ravih sithakiranah
Smaro hamsah sakrastadanu cha para-mara-harayah;
Amee hrllekhabhis tisrbhir avasanesu ghatitha
Bhajante varnaste tava janani nam’avayavatham. ----------------- Shlok 32

Smaram yonim lakshmim trithayam idam adau tava manor
Nidhay’aike nitye niravadhi-maha- bhoga-rasikah;
Bhajanti tvam chintamani-guna- nibaddh’aksha-valayah
Sivagnau juhvantah surabhi-ghrta- dhara’huti-sataih. ---------------- Shlok 33

Sariram twam sambhoh sasi-mihira- vakshoruha- yugam
Tav’atmanam manye bhagavati nav’ atmanam anagham;
Atah seshah seshityayam ubhaya-saadharana taya
Sthitah sambandho vaam samarasa-parananda- parayoh. -------------- Shlok 34

Manas twam vyoma tvam marud asi marut saarathir asi
Twam aastwam bhoomis tvayi parinathayam na hi param;
Twam eva svatmanam parinamayithum vishwa-vapush
Chidanand’aakaram Shiva-yuvati- bhaavena bibhrushe. ----------------- Shlok 35

Tavaagna chakrastham thapana shakti koti dhyudhidharam,
Param shambhum vande parimilitha –paarshwa parachitha
Yamaradhyan bhaktya ravi sasi shuchi naam vishaye
Niraalokeloke nivasathi hi bhalokha bhuvane. ------------------------- Shlok 36
 

 

 

Home | Astrology | Remedies

 

Back to Mantra

Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 05/18/2008 and Updated on 04/02/2013